Bỏ qua nội dung chính

Thành viên

Nhiệm vụ của Cổng thông tin

Cổng thông tin Bảo vệ sinh học CABI hợp tác với các công ty, tổ chức và chính phủ có chung sứ mệnh với chúng tôi – nhằm nâng cao nhận thức và tiếp thu các giải pháp sinh học trong nông nghiệp. Tư cách thành viên cho phép công cụ có giá trị này được duy trì cung cấp miễn phí cho người dùng. Với khả năng tiếp cận cao hơn, nhận thức và sự tiếp thu tốt hơn về bảo vệ sinh học sẽ được nâng cao.

Các thành viên của chúng tôi tập hợp thành Liên minh Phát triển, một nhóm chịu trách nhiệm quá trình phát triển của Cổng thông tin và cung cấp định hướng chiến lược. Tìm hiểu về các loại hình thành viên khác nhau của chúng tôi dưới đây.

Những thành viên hiện tại

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tư cách thành viên của chúng tôi?