ජෛව පාලකයන් වර්ග

ජෛව පාලන කාරකයන්ගේ පරාසය සහ ඔවුන් ඉලක්ක කරන පළිබෝධයන් සමඟ සිදුකරන අන්තර් ක‍්‍රියා පිළිබඳ වඩා හොඳ අවබෝධයක් තිබීම ඔබේ නිෂ්පාදන පද්ධතිය සඳහා සුදුසු ජෛවපාලකයෙක් තෝරා ගැනීමට උපකාරී වන අතර, ඒවා වඩාත් ඵලදායී ලෙස භාවිතා කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ අවබෝධය ලබා ගැනීමට ද උපකාරී වෙයි. මෙම නව ප‍්‍රවේශයන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සැපයීම සඳහා අමතර තොරතුරු සහ සම්පත් අපි සපයන්නෙමු.

What are biocontrol agents?

Biocontrol agents are organisms, or material derived from nature, which are used to manage pest problems.

They  are often grouped into four main types of biocontrol agents:

 • Macrobials are insects, mites and beneficial nematodes that when released will parasitize and feed on pests.
 • Microbials contain bacteria, fungi, viruses and other microorganisms or their metabolites or cell fragments that have the capacity to kill pests or outcompete and prevent diseases.
 • Semiochemicals are message-bearing compounds produced by an animals or plants that can be used to change and disrupt a pest’s normal behaviour.
 • Natural substances obtained from plants, minerals and animals can have antimicrobial, insecticidal or pest repellent activity.

What are macrobials?

Macrobials, also known as invertebrate biocontrol agents, are natural enemies of pests. They include mites, insect predators, parasitioids and entomopathogenic (insect-killing) nematodes (or EPNs)

Useful background information on some key pests and their management with macrobial biocontrol agents can be found in the Applied Bionomics Bio-control Handbook. Some examples are provided below:

Examples of natural enemies
 • Amblyseius swirskii: The predatory mite A. swirskii is one of the most successful commercial natural enemies in covered crops. It is a generalist predator and is used commercially to control the major greenhouse pests; thrips, whiteflies and mites.
  • More information regarding this natural enemy can be found in the BioProtection Portal blog.
  • An example of a successful application of the A. swirskii can be illustrated with a case study from Spain, where it has been used to control pests in honey melon, and also in aubergine production.
  • Watch a video from Bionema to see how the predator A. swirskii actively manages the whitefly pest in the glasshouse.
Examples of entomopathogenic nematodes
 • Steinernema carpocapsae utilizes an “ambush” strategy, waiting near the soil surface for target hosts
 • Heterorhabditis bacteriophora has a “cruiser” strategy, seeking out its target.

What are microbials?

Microbials are micro-organisms, including bacteria, fungi and viruses and may also include their metabolites or fragments of cells.

Examples of fungal biocontrol agents
 • Trichoderma is a fungal bioprotection agent with multiple modes of action. Find out more about Trichoderma on the BioProtection Portal blog
 • Green Muscle™ is based on a specific isolate of a fungus called Metarhizium acridum which attacks locusts and grasshoppers. Find out more about Green Muscle on the CABI website.
Examples of bacterial bioprotection agents
 •  ඉක්මණින් පැමිණෙන
Examples of virus bioprotection agents
 •  ඉක්මණින් පැමිණෙන

What are semiochemicals?

Semiochemicals are chemicals emitted by organisms which act inter- or intra-specifically as a means of communication. They can act as attractants or repellants and have a specific, non-toxic mode of action.

Examples of semiochemicals
 •  ඉක්මණින් පැමිණෙන

What are natural substances?

Natural substances are those materials derived from nature, or when synthesised are indistinguishable from the natural material.

Examples of natural substances
 •  ඉක්මණින් පැමිණෙන

Other Resources

කෝපි

ඔබේ කෝපි බෝග සඳහා ස්වභාවික පළිබෝධ පාලනය භාවිතා කිරීම- ප්‍රතිලාභ මොනවාද සහ ඔබ එය කරන්නේ කෙසේද? ආරක්ෂිතව පළිබෝධයන් පාලනය කිරීම ආරම්භ කිරීම සඳහා අපගේ මාර්ගෝපදේශය ඔබව පියවරෙන් පියවර ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා රැගෙන යමින් ඔබට උපකාර කරයි.

පළිබෝධ කළමනාකරණය

ජීව විද්‍යාත්මක පළිබෝධ කළමනාකරණ ප‍්‍රවේශයන් භාවිත කරන ආකාරය, ඒවා ගබඩා කිරීම, හැසිරවීම, සහ භාවිත කරන කාලය, එම නිෂ්පාදනවල කාර්යක්ෂමතාවය රඳවා ගැනීම සඳහා තීරණාත්මක විය හැකිය. ඔබේ නිෂ්පාදන පද්ධතිය තුළ මෙම නිෂ්පාදන වල බලපෑම උපරිම කිරීමට ඔබට සහාය වන විවිධ තොරතුරු සහ සම්පත් ඔබට මෙහිදී සොයාගත හැකිය.

පළිබෝධ හඳුනා ගැනීම

පළිබෝධ පාලනය කිරීම සඳහා ඵලදායී ක‍්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කිරීම සඳහා ඔබේ ගැටළුකාරී පළිබෝධයාගේ අනන්‍යතාවය දැන ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. මෙහිදී අපි පළිබෝධ හඳුනා ගැනීමට උපකාර වන මාර්ගෝපදේශ සහ මෙවලම් සපයනු ලබයි. එමෙන්ම ඔබේ පළිබෝධ විනිශ්චය කිරීමේ කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීමට ද විභවයක් පවතී.

ජෛවපාලනයෙහි අර්ථ දැක්වීම

කෘෂිකාර්මික හා පාරිසරික පළිබෝධයන් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වඩාත් තිරසාර ප‍්‍රවේශය වන්නේ ජීව විද්‍යාත්මක පාලනය (හෝ ජෛව පාලනය) භාවිත කිරීමයි. මෙහිදී අපි ජෛව පාලනයෙහි අර්ථ දැක්වීම සහ පළිබෝධ ගැටළු කළමනාකරණය සඳහා භාවිත වන විවිධ වර්ගයේ ජෛව පාලන ක‍්‍රම කෙටියෙන් විස්තර කරමු.