පළිබෝධ කළමනාකරණය

ජීව විද්‍යාත්මක පළිබෝධ කළමනාකරණ ප‍්‍රවේශයන් භාවිත කරන ආකාරය, ඒවා ගබඩා කිරීම, හැසිරවීම, සහ භාවිත කරන කාලය, එම නිෂ්පාදනවල කාර්යක්ෂමතාවය රඳවා ගැනීම සඳහා තීරණාත්මක විය හැකිය. ඔබේ නිෂ්පාදන පද්ධතිය තුළ මෙම නිෂ්පාදන වල බලපෑම උපරිම කිරීමට ඔබට සහාය වන විවිධ තොරතුරු සහ සම්පත් ඔබට මෙහිදී සොයාගත හැකිය.

What is Integrated Pest Management?

Bioprotection or biocontrol can be used within an Integrated Pest Management (IPM) programme/approach. Integrated Pest Management can be defined as:

“an holistic approach to management of a pest by all available means, including the judicious use of chemical pesticides.”

A more precise definition and the principles of IPM can be found on the EU Sustainable Use of Pesticides webpage.

Why use biocontrol?

There are a number of very good reasons to use biopesticides and biological controls:

  • They are natural and have minimal environmental impact, plus they leave little or no toxic residues so we get cleaner and safer food.
  • They can introduce different modes of action to their chemical counterparts, reducing the selection pressure for pesticide resistance.
  • Many have zero or very low pre-harvest and re-entry intervals
  • Many products are highly specific to the target pest.
  • And many are perfectly compatible with standard spray equipment.

Examples include:

  • Nemaflor® (e-nema) which contains tiny worm-like nematodes that infect and kill pests such as thrips and leaf miners; and
  • Trianum-G (Koppert Biological Systems) which contains a fungus that grows along the roots of plants and protects them from incoming disease

A good example of how biocontrol or bioprotection fits within an overall IPM strategy can be seen here: IPM Pyramid

Illustrations of how these components can be put together for specific crops can be seen in these panels from IBMA: IPM in practice

What is monitoring and scouting?

A quick guide to effective crop monitoring is provided in this short video from the UK’s AHDB:

How do you apply bioprotection agents?

Microbials

Application of bioprotection agents and the correct dosage are important for their effective use. This is addressed in the following videos for the fungal bioprotection agent Metarhizium.

Macrobials

EPN application  in fruit trees

A useful guide to combination of EPNs with chemical pesticides can be found on the e-nema web site.

Similarly, the Biobest Side Effect Manual is a useful tool to ensure maximum efficacy of your bioprotection product.

Safe use and storage

Unlike conventional crop protection agents biological materials can require more care, particularly in regard to aspects of storage such as ambient temperature and shelf-life. The following video highlights some of these issues for the biocontrol agent Metarhizium:

As for conventional pesticides care of personal hygiene and safety still needs to be considered. This video highlights the need for PPE in the use of the fungal biocontrol agent Metarhizium:

Other Resources

කෝපි

ඔබේ කෝපි බෝග සඳහා ස්වභාවික පළිබෝධ පාලනය භාවිතා කිරීම- ප්‍රතිලාභ මොනවාද සහ ඔබ එය කරන්නේ කෙසේද? ආරක්ෂිතව පළිබෝධයන් පාලනය කිරීම ආරම්භ කිරීම සඳහා අපගේ මාර්ගෝපදේශය ඔබව පියවරෙන් පියවර ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා රැගෙන යමින් ඔබට උපකාර කරයි.

පළිබෝධ හඳුනා ගැනීම

පළිබෝධ පාලනය කිරීම සඳහා ඵලදායී ක‍්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කිරීම සඳහා ඔබේ ගැටළුකාරී පළිබෝධයාගේ අනන්‍යතාවය දැන ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. මෙහිදී අපි පළිබෝධ හඳුනා ගැනීමට උපකාර වන මාර්ගෝපදේශ සහ මෙවලම් සපයනු ලබයි. එමෙන්ම ඔබේ පළිබෝධ විනිශ්චය කිරීමේ කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීමට ද විභවයක් පවතී.

ජෛව පාලකයන් වර්ග

ජෛව පාලන කාරකයන්ගේ පරාසය සහ ඔවුන් ඉලක්ක කරන පළිබෝධයන් සමඟ සිදුකරන අන්තර් ක‍්‍රියා පිළිබඳ වඩා හොඳ අවබෝධයක් තිබීම ඔබේ නිෂ්පාදන පද්ධතිය සඳහා සුදුසු ජෛවපාලකයෙක් තෝරා ගැනීමට උපකාරී වන අතර, ඒවා වඩාත් ඵලදායී ලෙස භාවිතා කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ අවබෝධය ලබා ගැනීමට ද උපකාරී වෙයි. මෙම නව ප‍්‍රවේශයන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සැපයීම සඳහා අමතර තොරතුරු සහ සම්පත් අපි සපයන්නෙමු.

ජෛවපාලනයෙහි අර්ථ දැක්වීම

කෘෂිකාර්මික හා පාරිසරික පළිබෝධයන් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වඩාත් තිරසාර ප‍්‍රවේශය වන්නේ ජීව විද්‍යාත්මක පාලනය (හෝ ජෛව පාලනය) භාවිත කිරීමයි. මෙහිදී අපි ජෛව පාලනයෙහි අර්ථ දැක්වීම සහ පළිබෝධ ගැටළු කළමනාකරණය සඳහා භාවිත වන විවිධ වර්ගයේ ජෛව පාලන ක‍්‍රම කෙටියෙන් විස්තර කරමු.