ජෛවපාලනයෙහි අර්ථ දැක්වීම

කෘෂිකාර්මික හා පාරිසරික පළිබෝධයන් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වඩාත් තිරසාර ප‍්‍රවේශය වන්නේ ජීව විද්‍යාත්මක පාලනය (හෝ ජෛව පාලනය) භාවිත කිරීමයි. මෙහිදී අපි ජෛව පාලනයෙහි අර්ථ දැක්වීම සහ පළිබෝධ ගැටළු කළමනාකරණය සඳහා භාවිත වන විවිධ වර්ගයේ ජෛව පාලන ක‍්‍රම කෙටියෙන් විස්තර කරමු.

What is biocontrol?

The International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA), the voice of the Biocontrol technologies industry,  define biocontrol (or biological control) as:

“pest and disease control for plant protection based on living organisms and naturally-sourced compounds.”

There are several types of biocontrol. These are:

  • Conservation biological control
  • Augmentative biological control
  • Classical biological control

For an illustration of what is meant by biological control watch this short video from the EU BIOCOMES project:

What is natural biological control?

Natural biological control is an ecosystem service whereby pests are regulated by natural enemies without any human intervention. This could be the situation in unmanaged natural systems such as tropical forests, as compared to agricultural systems.

What is conservation biological control?

Conservation biological control seeks to actively protect and enhance the abundance or activity of naturally occurring natural enemies (and microbes) & pollinators, by providing:

  • Alternative hosts
  • Food (energy) sources
  • Shelter and refuge habitat
  • Appropriate microclimates
  • This type of approach also aims to avoid negative effects on beneficials, most of all by pesticides.

An example is the installation of border crops (including hedgerows) in agricultural areas, containing pollen producing plants, nectar producing plants, plants which harbour alternative hosts for natural enemies (banker plants) these provide shelter, nectar, pollen and alternative hosts for natural enemies and pollinators.

What is augmentative biological control?

Augmentive biological control is the periodical release of large numbers of natural enemies (or microbes) in a specific area. This can be either inoculative or inundative.

A beneficial organism is able to perform well when the pest is seasonally present in damaging numbers, even though it is unable to persist in sizeable numbers the year round. The introduction of relatively small numbers of such species that are present in the ecosystem albeit at insufficient numbers has been termed inoculative periodic colonization.

In contrast, in inundative releases, large releases are made to effect short term control of a pest. Inundative releases simulate pesticide treatments, and the agent simply reduces, rather than regulates, the pest population. Examples are the mass production and release of Trichogramma spp against corn borer species. However, sometimes differences become less clear, as for instance Trichogramma will reproduce in the fields after release thus resembling to some degree inoculative releases. Also in sugarcane, cotton and vegetables, small, inoculative releases of Trichogramma early in the season have proved just as effective in controlling moth pests as regular, massive releases throughout the season.

What is classical biological control?

Classical biocontrol involves the introduction of a host specific natural enemy (or microbe) from the centre of origin or diversity of a pest organism to manage the pest. This is approach is usually used against invasive alien species which have moved from their centre of origin or diversity to a new area without their coevolved natural enemies.

The classical biocontrol approach has been successfully used for many weed and insect pests including the use of the rust, Maravalia cryptostegiae, to manage rubber-vine weed, Cryptostegia grandiflora in Australia and  the control of the Pink Hibiscus mealybug  Maconellicoccus hirsutus in the Caribbean, using the predatory beetle Cryptolaemus montrouzieri and the hymenoptern endoparasitoids Anagyrus kamali and Gyranusoides indica.

More information can be found in ජෛව පාලකයන් වර්ග

Other Resources

කෝපි

ඔබේ කෝපි බෝග සඳහා ස්වභාවික පළිබෝධ පාලනය භාවිතා කිරීම- ප්‍රතිලාභ මොනවාද සහ ඔබ එය කරන්නේ කෙසේද? ආරක්ෂිතව පළිබෝධයන් පාලනය කිරීම ආරම්භ කිරීම සඳහා අපගේ මාර්ගෝපදේශය ඔබව පියවරෙන් පියවර ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා රැගෙන යමින් ඔබට උපකාර කරයි.

පළිබෝධ කළමනාකරණය

ජීව විද්‍යාත්මක පළිබෝධ කළමනාකරණ ප‍්‍රවේශයන් භාවිත කරන ආකාරය, ඒවා ගබඩා කිරීම, හැසිරවීම, සහ භාවිත කරන කාලය, එම නිෂ්පාදනවල කාර්යක්ෂමතාවය රඳවා ගැනීම සඳහා තීරණාත්මක විය හැකිය. ඔබේ නිෂ්පාදන පද්ධතිය තුළ මෙම නිෂ්පාදන වල බලපෑම උපරිම කිරීමට ඔබට සහාය වන විවිධ තොරතුරු සහ සම්පත් ඔබට මෙහිදී සොයාගත හැකිය.

පළිබෝධ හඳුනා ගැනීම

පළිබෝධ පාලනය කිරීම සඳහා ඵලදායී ක‍්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කිරීම සඳහා ඔබේ ගැටළුකාරී පළිබෝධයාගේ අනන්‍යතාවය දැන ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. මෙහිදී අපි පළිබෝධ හඳුනා ගැනීමට උපකාර වන මාර්ගෝපදේශ සහ මෙවලම් සපයනු ලබයි. එමෙන්ම ඔබේ පළිබෝධ විනිශ්චය කිරීමේ කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීමට ද විභවයක් පවතී.

ජෛව පාලකයන් වර්ග

ජෛව පාලන කාරකයන්ගේ පරාසය සහ ඔවුන් ඉලක්ක කරන පළිබෝධයන් සමඟ සිදුකරන අන්තර් ක‍්‍රියා පිළිබඳ වඩා හොඳ අවබෝධයක් තිබීම ඔබේ නිෂ්පාදන පද්ධතිය සඳහා සුදුසු ජෛවපාලකයෙක් තෝරා ගැනීමට උපකාරී වන අතර, ඒවා වඩාත් ඵලදායී ලෙස භාවිතා කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ අවබෝධය ලබා ගැනීමට ද උපකාරී වෙයි. මෙම නව ප‍්‍රවේශයන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සැපයීම සඳහා අමතර තොරතුරු සහ සම්පත් අපි සපයන්නෙමු.