ඔබේ කෝපි බෝග සඳහා ස්වභාවික පළිබෝධ පාලනය භාවිතා කිරීම- ප්‍රතිලාභ මොනවාද සහ ඔබ එය කරන්නේ කෙසේද? ආරක්ෂිතව පළිබෝධයන් පාලනය කිරීම ආරම්භ කිරීම සඳහා අපගේ මාර්ගෝපදේශය ඔබව පියවරෙන් පියවර ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා රැගෙන යමින් ඔබට උපකාර කරයි.

Coffee crops and biological control

Two coffee farmers, one male in the back of the image with dark hair and one female at the fron with long blonde hair tied up in a ponytail wearing a hat, inspecting their crop
Crop scouting: Coffee farmers inspecting their crop. Credit: Those_Coffee_People/via Pixabay

Using biopesticides and biocontrol is one of the safest and most sustainable ways to apply natural crop management. In this guide, you will find tips and techniques for using natural pest and disease control specifically for coffee crops.

Biocontrol and biopesticides use natural enemies of pests and diseases to prevent and treat problems on your crops. The non-toxic solutions offer targeted, cost-effective and robust options to keep your crops healthy and thriving.

To learn the basics of biocontrol and biopesticides, visit Biological pest control – what is it?

The sections below will help you on your journey to applying natural coffee crop management, including:

 • how to diagnose the problem on your coffee plant
 • how to select and find the right control product
 • how to apply natural products

Why use natural biocontrol or biopesticides on your coffee crop?

Current farming practices are putting increasing pressure on coffee ecosystems, nature and humans. Current farming practices are largely unsustainable.

We can reduce the pressure on nature and limit further damage by utilising natural coffee crop management techniques. Using biocontrol and biopesticides is a sustainable and safe option to keep coffee crops healthy.

Also, using natural products – such as biocontrols and biopesticides – can help to contribute to organic certification. This allows for products to be sold to a wider audience and for a higher price.

Diagnosing coffee crop pests and diseases

Firstly, to effectively use natural crop management on your coffee crop you need to identify the pest or disease you are dealing with.

If you’re not sure what pests or disease you have on your coffee crop you can use the guide CABI Coffee disorders pest and disease photoguide to help you.

The photoguide contains images of real plant samples that can be compared with your crop to identify possible causes.

The guide is organised into two sections. One showing the common insect pests that attack the crop and the other showing symptoms of poor plant health.

In the symptoms section, the images are arranged by plant part, with similar-looking symptoms displayed together so they can easily be compared.

Once you have identified the problem, you can select the most appropriate biopesticide or biocontrol method to use.

One particularly problematic disorder present in coffee is coffee rust. The disease is one of the most destructive and widespread to affect coffee.

 

Orange powdery lesions from coffee rust containing spores on the lower coffee leaf surface. Creative Commons ©

However, coffee rust can be prevented or managed with the use of biological control

Learn more about coffee rust and biocontrol with our in-depth guide Coffee rust: symptoms, causes, cycle and solutions

Finding the right biocontrol or biopesticide

Selecting the most suitable product is an important part of ensuring natural pest and disease control is effective.

For example, some biological products have certain environmental requirements when applying, some work on multiple pests and crops and some may work better at a smaller scale.

To choose a natural crop management product or method, you need to ask the right questions.

Our Selecting the right biopesticide or biocontrol product for your needs takes you through the steps to make the right choice.

Some of the key steps to selecting a natural coffee crop management method include:

 • whether these are spot or broad applications
 • what other management practices you use, particularly chemicals as these may harm your biologicals
 • if the product or method is available in your location

Use the CABI BioProtection Portal use review biocontrol and biopesticide options

One popular biological that has been used successfully on a wide variety of crops including coffee, particularly for disease control, is the fungus Trichoderma.

The fungus can be used in coffee in many different ways, including being added to the soil in coffee nurseries. Using Trichoderma in this way, shown by Coffee and Climate can:

 • improve plant growth
 • stimulate defence mechanisms
 • allow better absorption of nutrients
 • break down soil pollutants

To learn more about Trichoderma, read Trichoderma is a biopesticide with multiple modes of action.

Another biocontrol product that can be used on coffee is Beauveria bassiana.

Beauveria bassiana is a fungus and can help to control various coffee pests, including the coffee berry borer, scale insects and mealybugs. It does this by landing on the pest and growing into it, eventually causing disease and death of the pest. 

The video guide below, by Lanna Thai Coffee Hub, shows how you can use Beauveria bassiana, including in-depth information on how to apply.  

Watch the video guide Using Beauveria bassiana to control and eliminate coffee berry borer.

Applying products

Now you have selected the product that is suited to your crop, your growing system, and the pest or disease. The next step is to understand how to effectively apply products.

Ensure you:

 • Check the labels of any products for specific application and dosage recommendations
 • Check the safety guidance sheets and product facts sheets which some products have

It is important to follow guidelines that are available on the product labels and accompanying technical factsheets. This guidance will be specific to your crop, pest, region and farming set-up.

Some natural products may be best applied through knapsack spraying. This is a method that has been used for many types of pest and disease control, and you may already have the equipment needed.

To learn some specific tips for spraying coffee, view knapsack spraying coffee

Other Resources

පළිබෝධ කළමනාකරණය

ජීව විද්‍යාත්මක පළිබෝධ කළමනාකරණ ප‍්‍රවේශයන් භාවිත කරන ආකාරය, ඒවා ගබඩා කිරීම, හැසිරවීම, සහ භාවිත කරන කාලය, එම නිෂ්පාදනවල කාර්යක්ෂමතාවය රඳවා ගැනීම සඳහා තීරණාත්මක විය හැකිය. ඔබේ නිෂ්පාදන පද්ධතිය තුළ මෙම නිෂ්පාදන වල බලපෑම උපරිම කිරීමට ඔබට සහාය වන විවිධ තොරතුරු සහ සම්පත් ඔබට මෙහිදී සොයාගත හැකිය.

පළිබෝධ හඳුනා ගැනීම

පළිබෝධ පාලනය කිරීම සඳහා ඵලදායී ක‍්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කිරීම සඳහා ඔබේ ගැටළුකාරී පළිබෝධයාගේ අනන්‍යතාවය දැන ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. මෙහිදී අපි පළිබෝධ හඳුනා ගැනීමට උපකාර වන මාර්ගෝපදේශ සහ මෙවලම් සපයනු ලබයි. එමෙන්ම ඔබේ පළිබෝධ විනිශ්චය කිරීමේ කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීමට ද විභවයක් පවතී.

ජෛව පාලකයන් වර්ග

ජෛව පාලන කාරකයන්ගේ පරාසය සහ ඔවුන් ඉලක්ක කරන පළිබෝධයන් සමඟ සිදුකරන අන්තර් ක‍්‍රියා පිළිබඳ වඩා හොඳ අවබෝධයක් තිබීම ඔබේ නිෂ්පාදන පද්ධතිය සඳහා සුදුසු ජෛවපාලකයෙක් තෝරා ගැනීමට උපකාරී වන අතර, ඒවා වඩාත් ඵලදායී ලෙස භාවිතා කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ අවබෝධය ලබා ගැනීමට ද උපකාරී වෙයි. මෙම නව ප‍්‍රවේශයන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සැපයීම සඳහා අමතර තොරතුරු සහ සම්පත් අපි සපයන්නෙමු.

ජෛවපාලනයෙහි අර්ථ දැක්වීම

කෘෂිකාර්මික හා පාරිසරික පළිබෝධයන් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වඩාත් තිරසාර ප‍්‍රවේශය වන්නේ ජීව විද්‍යාත්මක පාලනය (හෝ ජෛව පාලනය) භාවිත කිරීමයි. මෙහිදී අපි ජෛව පාලනයෙහි අර්ථ දැක්වීම සහ පළිබෝධ ගැටළු කළමනාකරණය සඳහා භාවිත වන විවිධ වර්ගයේ ජෛව පාලන ක‍්‍රම කෙටියෙන් විස්තර කරමු.